Základnú právnu úpravu problematiky dočasnej pracovnej neschopnosti  upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení a zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v platnom znení.

Dočasnú pracovnú neschopnosť (zamestnanca, povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovej činnosti osoby alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby) uznáva ošetrujúci lekár z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia.

Dočasná pracovná neschopnosť, PN-ka sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.

Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu lekárskej služby prvej pomoci alebo ústavnej pohotovostnej služby.

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je

 • všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti alebo
 • lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Komu a za akých podmienok vzniká nárok na nemocenské?

Nárok na nemocenské vzniká zamestnancovi (od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti) a  povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných na výkon zárobkovej činnosti alebo im bolo nariadené karanténne opatrenie.  Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské, ak v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnancovi až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kto má nárok na náhradu príjmu?

Nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon  činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa zákona o sociálnom poistení za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti. Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ najviac počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.  Od 11. dňa práceneschopnosti vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské.

Tlačivo – Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

 • Diel I.
  Legitimácia dočasnej pracovnej neschopnosti si pacient ponecháva počas trvania celej PN u seba. Po skončení práceneschopnosti I. diel odovzdá svojmu ošetrujúcemu lekárovi.
 • Diel II.,
  slúži ako  Žiadosť o nemocenské predkladá zamestnanec svojmu zamestnávateľovi. Ak dočasná pracovná neschopnosť presiahne desať dní, zamestnávateľ tento diel odstúpi príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.  Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na nemocenské z ochrannej lehoty po ukončení povinného nemocenského poistenia, ho odovzdávajú priamo v pobočke Sociálnej poisťovne, príslušnej podľa miesta trvalého pobytu.
 • Diel IIa.,
  je Žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, si zamestnanec uplatňuje nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Zamestnanec odovzdá tento diel zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na náhradu príjmu.

Vyplnený a podpísaný diel II. a IIa. (vrátane vyhlásenia poistenca na zadnej strane) zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi na začiatku dočasnej práceneschopnosti.

 • III. a IV. diel
  slúžia na hlásenie o začiatku (III. diel) a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti (IV. diel) pre pobočku Sociálnej poisťovne. IV. diel odovzdáva zamestnanec zamestnávateľovi pri ukončení PN.

Ak ste PN v dôsledku úrazu, netreba zabudnúť priložiť k žiadosti o nemocenské vyplnené a podpísané tlačivo „Hlásenie úrazu na účely nemocenského“.

zdroj: Ústredný portál verejnej správy