Preplatky za lieky

Preplatky za lieky

Do úhrnnej (celkovej) výšky úhrad poistenca sa započítavajú doplatky poistenca za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.

Preplatky za lieky – dnes sa zíde každý centík, tak prečo to nevyužiť?

Kto má nárok na preplatok za lieky

  •  Dôchodcovia, ktorí majú mesačnú penziu nižšiu, ako je polovica z priemernej mzdy v hospodárstve. Ak si dôchodcovia chcú overiť, či majú nárok na preplatky, môžu tak urobiť aj sami na stránkach zdravotných poisťovní.
  • Nárok na vrátenie doplatkov je za lieky, ktoré im predpísali lekári. No iba za predpokladu, že v lekárni za ne štvrťročne zaplatili viac ako 45 eur,
  • pri zdravotne ťažko postihnutých ľuďoch a invalidných dôchodcoch je liekový limit 30 eur za štvrťrok.

Preplatky za lieky – zdravotné poisťovne štvrťročne prepočítavajú, aké lieky a v akom množstve mali ich poistenci predpísané. O skutočnej výške úhrady, ako aj o spotrebovaných liekoch zdravotné poisťovne poistencov informujú listami.

Doplatky za lieky sa uhrádzajú podľa zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý v § 4 upravuje limit spoluúčasti.

A tu je konkrétny §4 zo zákona č. 363/2011

§ 4
Limit spoluúčasti
(1) Ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky poistenca za lieky prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti ustanovený v odseku 3, zdravotná poisťovňa poistencovi uhradí čiastku, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený. Do úhrnnej výšky úhrad poistenca sa započítavajú doplatky poistenca za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek.
(2) Najlacnejší náhradný liek je liek s najnižším doplatkom poistenca prepočítaným na štandardnú dávku liečiva zaradený v zozname kategorizovaných liekov s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise. Ak v zozname kategorizovaných liekov nie je zaradený iný liek, ktorý by vyhovoval kritériám najlacnejšieho náhradného lieku, považuje sa zaň liek predpísaný na lekárskom predpise. Výška prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek sa určí ako výška doplatku poistenca prepočítaného na štandardnú dávku liečiva najlacnejšieho náhradného lieku vynásobená počtom štandardných dávok liečiva vo vydanom lieku.
(3) Limit spoluúčasti vo výške
a) 30 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý je k prvému dňu kalendárneho štvrťroka
1. držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
2. poberateľom invalidného dôchodku,5) invalidného výsluhového dôchodku6) alebo
3. invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok,5)
b) 45 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý k prvému dňu kalendárneho štvrťroka
1. je poberateľom starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov6) vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, dôchodku z iného členského štátu, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, ak nie je poistený v tomto štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu, alebo
2. dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok.
(4) Limit spoluúčasti podľa odseku 3 sa nevzťahuje na poistencov, ktorí majú
a) príjem, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu7) okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,
b) dôchodok vyšší ako 50 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit spoluúčasti.
(5) Ak sa na poistenca vzťahujú oba limity spoluúčasti, uplatní sa vyšší z nich.

Myslíte si, že u nás sú lieky drahé alebo nie?
Napíšte o tom v komentároch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.